Recipe by yusheng

Recipe by yusheng
#onions, #french fries, #tomato, #bacon, #lettuce